FABAEURO VEHICLE DESIGN
ATESHOLDING INDUSTRY GROUP...... info@atesholding.com
PHONE:+90 5322627980   +8613926125701
ESROBOTEK INDUSTRIALPRODUCTS.. esrobotek@gmail.com
esrobotek@esrobotek.com.tr     IZMIR-KOCAELI-TURKEY
FABAEURO VEHICLE DESIGN ................ fabaeuro@gmail.com
info@fabaeuro.com    IZMIR -KOCAELI-DENIZLI           TURKEY
BOMBARDINI VEHICLEDESIGN............... info@fabaeuro.com
fabaeuro@gmail.com                                   SHANGHAI-CHINA
BOMBARDINI INDUSTRIAL PRODUCTS CO LTD FUJIAN FUAN CHINA
GANTANG INDUSTRY ZONE NO:1 FUJIAN FUAN CHINA
TURKEY-CHINA-RUSSIA-AUSTRALIA-USA
TURKEY PHONE :+90 5322627980        esrobotek@gmail.com
CHINA PHONE    :+86 13926125701       info@atesholding.com 
RUSSIAPHONE   :+7(495) 788-44-75      machinery@mdm-techno.ru
https://www.youtube.com/watch?v=31NBTeCQZRM
CONTA